A www.fullhosting.hu (Továbbiakban: Szolgáltató) a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók (Felhasználó) és a Honlapon keresztül vásárlók adatait kezeli.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.(2013.II.26) 42 §;
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény („Adatvédelmi Törvény ”)
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
– Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény 154. és 156. §-ában foglalt rendelkezések;
– A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
– 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
– GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról (95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezése)

A kezelt személyes adatok köre és típusai: Vezetéknév, Keresztnév, Felhasználó személyi igazolvány száma (a .hu végződésű domain regisztrációjához, átregisztrációjához, fenntartásához), E-mail cím, Jelszó, Telefonszám, Számlázási cím (irányítószám, megye, település, utca, házszám, emelet, ajtó), Biztonsági kérdésre adott személyes válasz, megrendelés időpontja, utolsó bejelentkezés dátuma és IP címe.
A domain-regisztrációs és SSL szolgáltatás során a Szolgáltató a domain regisztrációjának és SSL-tanúsítvány kiállításának céljából a domain- és SSL-igénylők adatait továbbítja a Szolgáltató fenti szolgáltatás nyújtó partnereinek.
Az adatkezelés és szerverek üzemeltetési helye: Hetzner Online GmbH, Falkenstein, Németország
A Honlap használata során a Szolgáltató szervere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

2018. Május 25.